HISTORIK

DIDRIKSDALS

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Historik

 

Namnet Didriksdal togs av Svante Didrik Silfverberg som 1799 lät uppföra Didriksdals gård vid Våmfjärdens nordöstra strand. 1719 hade ryssarna bränt ner Hässelmara gård som låg strax intill nuvarande ”sandtaget” på vårt gemensamma grönområde och vid den grunda viken (maren) som idag är en öppen äng. Det finns fortfarande kvar några rester av husgrunder och av den gamla landsvägen.

 

I mitten av 40-talet avstyckades mark i Didriksdal och i Fridenområdet från Didriksdals Gård. AB Skärgårdsfastigheter exploaterade områdena, sålde tomterna och de första sommarhusen byggdes.

 

Didriksdals Tomtägarförening bildades 1947 och hade från början 47 medlemmar. Tomtägarföreningen bildades ursprungligen för att kunna fördela kostnaderna för elektricitet till fastigheterna. Efter flera års förhandlingar med ägaren Eric Rydberg skänktes 1951 nuvarande fastigheten Hässelmara 1:250 om 23,4 ha, med vägar och grönområden, till tomtägarföreningen.

 

Didriksdals Tomtägarförening ägde och förvaltade den gemensamma marken och vägarna som en ideell förening under åren 1951-2014.

 

Området har utveckats genom avstyckningar, ökad bebyggelse och fler permanentboende, och därmed större behov av underhåll av vägarna samt med allt högre krav på miljön i form av vatten och avlopp. För att möta denna utveckling och kommande behov, beslutade tomtägarföreningen enhälligt vid årsmötena 2012 och 2013 att ge styrelsen i uppdrag att bilda en samfällighetsförening. Lantmäteriet förrättade bildandet av föreningen och gemensamhetsanläggningarna (vägar och grönområden).

Samfällighetsföreningen registrerades 2014-04-07. Samfällighetsföreningens medlemmar utgörs av 74 fastigheter med andelar i grönområdena samt 5 enbart väganslutna. Varje fastighet har fått andelar i gemensamhetsanläggningarna enligt fastställda regler. Fastigheten Hässelmara 1:250 med anlagda vägar, grönområden och badplatser samt tomtägarföreningens ekonomiska tillgångar har överförs som gåva till samfällighetsföreningen varefter tomtägarföreningen upphört.

 

Didriksdals Samfällighetsförening skall bevara grönområdena och underhålla vägarna och stränderna. Som samfällighetsförening står vi nu bättre rustade att möta morgondagens krav och behov.